Ciag z EFS poziom kolor2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

O PROJEKCIE

Projekt PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 419 308,40 zł, w tym: 1 206 412,14 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Program Aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany będzie w terminie 01.01.2021r.-31.03.2022r.

 

ADRESACI PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:


- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku    życia,

- orzeczenie o niezdolności do pracy,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,

- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),

- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.

Dodatkowe punkt premiujące w procesie rekrutacji otrzymają osoby o niskich kwalifikacjach oraz kobiety.

 

FORMY WSPARCIA

Projekt przewiduje udział uczestników w następujących formach wsparcia:

- warsztaty aktywizacji społecznej (4 warsztaty x 4godziny) ,

- indywidualna terapia psychologiczna lub coaching,

- terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

- pomoc prawna,

- indywidualne doradztwo wizerunkowe (porady wizażysty, stylisty i fryzjera),

- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

- terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,

- spotkania z dietetykiem,

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

- staż zawodowy,

- pośrednictwo pracy,

- usługi trenera pracy,

- wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

PLAN WSPARCIA EDYCJA 1- plik do pobrania 

PLAN WSPARCIA EDYCJA 2 - plik do pobrania

HARMONOGRAM EDYCJA 1 - plik do pobrania

Projekt jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdemu uczestnikowi/uczestniczce biorącemu udział w projekcie oferujemy:

- stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,

- stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym,

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu,

- możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem,

- możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu,

- ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie.

 

REZULTATY PROJEKTU

Rezultatami projektu będą korzyści jakie wyniosą uczestnicy w wyniku wzięcia udziału w zaplanowanym dla nich wsparciu. Udział w opracowanym indywidualnym planie działania - ścieżce reintegracji społecznej umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, jak również zapewni dostęp do rehabilitacji zdrowotnej i usług dietetyka.

Ponadto rezultatem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe, których efektem będą otrzymane zaświadczenia potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje, przydatne po zakończeniu projektu. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w stażach zawodowych, które umożliwią im zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększą szanse na znalezienie pracy.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

REKRUTACJA

I edycja: 18.01.2021-19.02.2021, w tym formularze można składać w terminie od 18 stycznia 2021r. godz. 8.00 do 12 lutego 2021r., godz. 16.00

II edycja: 11.05.2021-14.06.2021, w tym formularze można składać w terminie od 11 maja 2021r. godz.9.00 do 2 czerwca 2021r., godz.15.00

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu określa Regulamin rekrutacji.

Aby wziąć udział w projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w:

- biurze Partnera projektu GOS Polska Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 6 lub 7, tel. 531 426 140

lub

- biurze Lidera projektu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, ul. Szczecińska 19A, tel. 91 416 21 01.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub też pocztą tradycyjną albo kurierem na adres:

Partnera:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul.Jagiellońska 67 wejście B pokój 6

70-382 Szczecin

lub Lidera:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

ul.Szczecińska 19A

74-100 Gryfino

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji (wersja pdf)

Formularz rekrutacyjny (wersja pdf)

Formularz rekrutacyjny (wersja Word)

Dokumenty rekrutacyjne w ramach drugiej edycji można składać w terminie od dnia 11 maja 2021r., godz. 9.00 do dnia 2 czerwca 2021r., godz.15.00.