Ciag z EFS poziom kolor2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.06.2020-31.07.2021r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność DZIENNEGO KLUBU WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO, w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o ścieżkę reintegracji, opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.

Projekt „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.540.820,40 zł, w tym 1.309.697,34 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami). Niektóre z działań projektu kierowane są także do osób z otoczenia uczestników projektu. Ponadto uczestnik musi spełniać warunek przynależności do jednej z grup: osoba bierna zawodowo i/lub osoba bezrobotna.

Jakie działania realizowane są w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmować będzie działania wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

- warsztaty aktywizacji społecznej,

- indywidualna terapia psychologiczna lub coaching,

- terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

- pomoc prawna,

- indywidualne doradztwo wizerunkowe (porady wizażysty, stylisty i fryzjera),

- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (2 wyjścia na osobę),

- terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,

- spotkania z dietetykiem,

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

- staż zawodowy,

- pośrednictwo pracy,

- usługi trenera pracy,

- wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

Część działań w ramach projektu realizowana będzie w siedzibie Lidera Projektu w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 19A. Więcej informacji o działaniach w ramach projektu zawiera plan wsparcia w ramach projektu:

PLAN WSPARCIA EDYCJA 1 - plik do pobrania 

PLAN WSPARCIA EDYCJA 2 plik do pobrania

HARMONOGRAM EDYCJA 1 - plik do pobrania

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

  • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu
  • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
  • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu
  • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

Rezultatami projektu będą przede wszystkim korzyści, które wyniosą uczestnicy w wyniku udziału w zaplanowanym dla nich wsparciu. W ramach reintegracji społecznej zostaną zrealizowane warsztaty aktywizacji społecznej, terapia psychologiczna/coaching, wyjścia integracyjne i doradztwo wizerunkowe, które pomogą osobom niepełnosprawnym w umocnieniu poczucia własnej wartości, odnalezieniu się w relacjach społecznych. Prawnik w ramach wsparcia w projekcie pomoże rozwiązać trudne sprawy uczestników, a czas poświęcony na rehabilitację zdrowotną i dietetyka wpłynie na poprawę ich kondycji fizycznej.

Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia bez stereotypowego przypisywania im wizerunku osób gorzej wykwalifikowanych. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje, które będą im przydatne po zakończeniu projektu. Większość osób weźmie także udział w stażach, podczas których zyskają praktyczne umiejętności w danym zawodzie, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy. W wyniku realizacji projektu minimum 22% uczestników znajdzie zatrudnienie lub otworzy własną działalność gospodarczą. Bez wątpienia, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu, większości uczestników projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy, nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia.

Trwałym efektem projektu będzie utworzenie Dziennego Klubu Wsparcia Społeczno-Zawodowego w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych, który będzie działał na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych także po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA

Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch edycji naboru. Nabór do pierwszej edycji odbędzie się w okresie od 04.06.2020r. do 03.07.2020r., a do drugiej – od 01.09.2020r. do 16.10.2020r. Przy czym formularze rekrutacyjne można składać – do pierwszej edycji – od 04.06.2020r. do 26.06.2020r., zaś do drugiej – od 01.09.2020r. do 09.10.2020r. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu określa Regulamin rekrutacji  – do pobrania poniżej.

W celu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego do projektu należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w:

- biurze Partnera projektu GOS Polska Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Jagiellońska 67 wejście B/pok. Nr 6 lub 7, tel. 531 426 140, 91 424 40 72,

lub

- biurze Lidera projektu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, ul. Szczecińska 19A, tel. 91 416 21 01.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub też pocztą tradycyjną albo kurierem na adres:

Partnera:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul.Jagiellońska 67 wejście B pokój 6

70-382 Szczecin

lub Lidera:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

ul.Szczecińska 19A

74-100 Gryfino

Dokumenty rekrutacyjne w ramach pierwszej edycji można składać w terminie od dnia 4 czerwca godz. 8.00 do dnia 26 czerwca 2020r., godz.16.00.

Dokumenty rekrutacyjne do drugiej edycji można składać w terminie od dnia 1 września godz. 8.00 do dnia 9 października 2020r., godz.16.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji (wersja pdf)

Formularz rekrutacyjny (wersja pdf)

Formularz rekrutacyjny (wersja Word)

KONTAKT

Lider Projektu:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

ul. Szczecińska 19A, 74-100 Gryfino

tel. 91 416 25 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

www.cechgryfino.pl 

godziny otwarcia biura projektu: 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku

 cechlogo w JPG na fb

Partner Projektu:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 67 wejście B, 70-382 Szczecin

tel. 531 426 140

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gos-polska.pl 

godziny otwarcia biura projektu: 12.00-16.00, od poniedziałku do piątku

logo gos min