Ciag z EFS poziom kolor

 

Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" jest adresowany do osób posiadających status osoby niepełnosprawnej. W jego ramach organizowane jest kompleksowe wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 19 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2018-30.11.2019r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ (PASZ) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Program będzie realizowany będzie na podstawie ścieżki reintegracji (IPD) stworzonej indywidualnie dla każdego z uczestników przez doradcę zawodowego, psychologa oraz lekarza/terapeutę.

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.506.074,52 zł, w tym 1.280.163,34 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może zostać uczestnikiem?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535). 

Pracujący uczestnicy projektu mogą skorzystać w projekcie z działań przewidzianych w ramach reintegracji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej (szkolenie zawodowe), natomiast nie mogą skorzystać z reintegracji zawodowej (takie jak staże zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy). Więcej informacji o wsparciu, jakie można uzyskać w ramach projektu można przeczytać w HARMONOGRAMIE WSPARCIA - do pobrania poniżej.

Wybrane działania projektu kierowane są także do osób z otoczenia osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

Jakie działania są zaplanowane w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji - IPD, indywidualnie opracowanej dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmować będzie wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

- warsztaty kompetencji społecznych,

- indywidualna terapia psychologiczna,

- terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

- pomoc prawna,

- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

- terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,

- spotkania z dietetykiem,

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

- staż zawodowy w przedsiębiorstwie,

- pośrednictwo pracy,

- usługi trenera pracy,

- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych (dla osób potrzebujących takiego wsparcia).

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu zawierają harmonogramy wsparcia w ramach obu edycji projektu:

HARMONOGRAM WSPARCIA - plik do pobrania (edycja 1)

HARMONOGRAM WSPARCIA W 2 EDYCJI PROJEKTU - plik do pobrania

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

  • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie
  • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
  • badanie lekarskie medycyny pracy
  • stypendium szkoleniowe na czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym w wysokości 1600,00 zł brutto miesięcznie
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu
  • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu

Jakie są planowane efekty realizacji projektu?

Najważniejszym efektem projektu będą bezpośrednie korzyści płynące dla uczestników z uzyskanego w ramach projektu wsparcia. Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki poprawią swoją kondycję psychiczną oraz uzyskają możliwość poprawy swojego stanu zdrowia.

Udział w warsztatach kompetencji społecznych oraz wyjściach integracyjnych pozwoli uczestnikom/uczestniczkom na nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi oraz umożliwi wymianę doświadczeń i zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Część uczestników/uczestniczek weźmie udział w szkoleniach zawodowych i zdobędzie certyfikaty, które pozwolą nabyć kompetencje lub kwalifikacje i będą im służyć również po zakończeniu projektu. Zaś uczestnicy/uczestniczki, którzy wezmą udział w stażach nabędą praktyczne umiejętności w danym zawodzie oraz zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W wyniku realizacji projektu minimum 19 osób znajdzie zatrudnienie lub otworzy własną działalność gospodarczą.

Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia bez stereotypowego przypisywania im wizerunku osób gorzej wykwalifikowanych. Bez wątpienia dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu wszystkim uczestnikom/uczestniczkom projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia. Istotnym rezultatem będzie również aktywizacja społeczna i zmniejszenie dystansu uczestników uczestniczek do poszukiwania pracy i samego zatrudnienia.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch tur naboru. Nabór do pierwszej edycji odbędzie się w okresie 24.09.-15.11.2018r., zaś do drugiej – w okresie 03.12.2018r.– 08.02.2019r. Przy czym formularze rekrutacyjne można składać – do pierwszej edycji – od 24.09.2018r. do 09.11.2018r., zaś do drugiej – od 03.12.2018r. do 31.01.2019r. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej Regulaminem rekrutacji, który zawiera więcej szczegółów dotyczących procesu naboru do projektu i wsparcia jakie w ramach projektu może uzyskać uczestnik/uczestniczka.
W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacji i oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w biurze Partnera projektu w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67 wejście B/pok. Nr 6 lub 7 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 67 wejście B

70-382 Szczecin

Dokumenty rekrutacyjne w ramach drugiej edycji można składać w terminie do dnia 31 stycznia 2019r.,godz.15.00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji (wersja pdf)

Formularz rekrutacyjny (wersja pdf)

Formularz rekrutacyjny (wersja Word)

KONTAKT

Lider Projektu:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.irszczecin.pl

 

Partner Projektu:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 67 wejście B, 70-382 Szczecin

tel. 531 426 140, 91 424 40 72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gos-polska.pl 

Godziny otwarcia biura projektu to: 12.00-16.00, od poniedziałku do piątku