Trwa rekrutacja do projektu „MŁODZI I AKTYWNI NA RYNKU PRACY!”

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących województwo: zachodniopomorskie, lubuskie oraz wielkopolskie, również osoby niepełnosprawne, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), spełniają poniższe warunki:
– ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 30 roku życia,
– nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (tzw. grupa NEET),
– posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Osoby, które należą do jednej z grup docelowych:
– osoby, które opuściły pieczę zastępczą ( do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii ( do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze ( do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej ( do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej ( do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
– matki przebywające w domach samotnej matki.

oraz należą do jednej z poniższych grup:
– są osobami tj. „ubogie pracującą” (osoby, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej; osoby, zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
– są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkami ich rodzin,
– są osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych max. do 6 miesięcy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika udział w ścieżce obejmującej :

 1. Indywidulane poradnictwo zawodowe, na którym zostanie opracowane Indywidulany Plan Działania,
  2. Grupowe warsztaty kompetencji społecznej,
  3. Indywidulane poradnictwo psychologiczne,
  4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  5. Pośrednictwo pracy,
  6. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym;
 2. 7. wsparcie Animatora zatrudnienia.
 • Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:
  – 3-miesieczny staż zawodowy,
  – stypendium stażowe,
  – stypendium szkoleniowe,
  – zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  – materiały szkoleniowe,
  – badania lekarskie przed podjęciem stażu,
  – NNW na czas realizacji projektu,
  – zimny bufet,
  – zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
  – pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA ZAWODOWE:
Szkolenia średnio 150 godz. na osobę, które zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, na podstawie opracowanego przez doradca zawodowe Indywidulanego Planu Działania (IPD), z uwzględnieni zawodów deficytowych w danym województwie. Wszystkie szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem wewnętrznym, a następnie uczestnik projektu przystąpi do egzaminu zewnętrznego czeladniczego lub sprawdzającego kwalifikacje.

Staż:
Realizowany będzie dla 75% uczestników projektu, średnio 3 miesiące, który będzie miał na celu zdobycie umiejętności, które pozwolą na samodzielne wykonywanie pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

REKRUTACJA:
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. na terenie województwa:
– zachodniopomorskiego,
– lubuskiego,
– wielkopolskiego.

Prowadzona będzie dwuetapowo:
• I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
• II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem e-mail (dane teleadresowe poniżej):

Osoba do kontaktu:

Patrycja Salmonowicz

tel. +48 574 990 888

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt „ FABRYKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” – realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w ramach kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Zmiany Na TAK

575946 404659269591193 1798907533.png      

bądź na bieżąco z ofertami szkoleń w województwie zachodniopomorskim!    

 https://www.facebook.com/ZmianyNaTAKpl-389029427820844/

Kontakt

+48 531 426 140
 

ul. Jagiellońska 67, wejście B, pok. 6-7
70-382 Szczecin
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.